تعویض باتری اپل واچ سری 6

تعویض باتری اپل واچ سری 6

از این راهنما برای تعویض باتری فرسوده در اپل واچ سری 6 استفاده می گردد. این راهنما مراحل مربوط به نسخه LTE اپلواچ را نشان می دهد، اما برای نسخه GPS نیز تمامی مراحل مشابه است. توجه روش تعویض باتری برای اپل واچ سری 6 40 میلی متری با نسخه 44 میلی متری کمی متفاوت …

تعویض باتری اپل واچ سری 6 ادامۀ مطلب »